Yhdistyksen säännöt

Voimassa olevat säännöt, 1.3.2012

Yhdistyksen nimi on Paakkolan Kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Tervolan kunta.
Yhdistyksen tarkoituksena on Paakkolan kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen kylässä.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä talkoita, antamalla lausuntoja ja tekemällä anomuksia sekä esityksiä viranomaisille, järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä toimimalla kyläläisten parhaaksi.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, kilpailuja sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistyksen jäsenenä voivat olla Paakkolan kylässä ja muualla asuvat Paakkolan kylän kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy johtokunta. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja kolmesta viiteen muuta varsinaista jäsentä sekä kolmesta viiteen henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa puolet, ensin arvan mukaan ja sitten vuoron mukaan. 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai jos vähintään kolme johtokunan jäsentä sitä vaatii. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, yhdistyksen toimintakertomus sekä muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10§Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. joko lähettämällä kirjallinen kutsu jokaiselle jäsenelle tai julkaisemalla kutsu syyskokouksen päättämässä sanomalehdessä.
11§

Syyskokous pidetään ennen marraskuun loppua ja sen tulee käsitellä seuraavat asiat:

1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle

2. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

3. Määrätään yhdistyksen toimihenkilöille, johtokunnalle ja toimikuntien jäsenille maksettavien korvausten yleiset perusteet.

4. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

5. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten varsinaisten ja varajäsenten tilalle

6. Valitaan mahdolliset työryhmät seuraavaa vuotta varten

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi

8. Päätetään kokouskutsujen ilmoituslehdestä

9. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

12§

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

13§

Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

1. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

3. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14§Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin rekisteröityihin järjestöihin.
15§Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee tehdä siitä lainmukainen ilmoitus. Jäsenen, joka ilman pätevää syytä jättää jäsenmaksunsa määräaikaan maksamatta tai menettelee näitä sääntöjä tai hyviä tapoja vastaan, voi johtokunta erottaa hänet yhdistyksestä määräajaksi tai kokonaan.
16§

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisen olevan asialistalla.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksien edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

17§Muilta osin noudatetaan lakia yhdistyksistä.

 

Paakkolan Kyläyhdistys ry:n sääntöjen sisältö ja ajantasaisuus on tarkastettu 30.12.2016 Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisestä tietokannasta.